چارت کاری ما

مجمع عمومی
...بازرسان.
..هیئت مدیره..
.. مدیر عامل ..
...کنترل کیفیت.
مدیر واحد طراحی و مهندسیمدیر تدارکات و خریدمدیر اداری و مالیمدیر پروژه هامدیر بازاریابی و فروش
سرپرست مهندسی فرایندمسئول تنخواه گردانرئیس اداری وکارگزینیسر پرست براورد و کنترل پروزهسرپرست تحقیقات و بازاریابی
سرپرست طراحیمسئول حمل و نقلرئیس حسابداری و سنعتی ومالیسرپرست پروژهAمسئول روابط عمومی
برنامه ریزیمسئول تدارکات پروژه هامسئول انبارهاسرپرست پروژهB.
نقشه کشی و کامپیوتر.مسئول خدماتسرپرست پروژهC.
دفتر مستندات
ساخت تعداد 60 عدد درام جهت شرکت فکور صنعت - پروژه فولاد خوزستان
ساخت تعداد19 عدد درام و1200 عدد روليك وپايه روليك جهت طرح توسعه فولادسبا
ساخت تعداد150عدد درام و6000عدد روليك جهت طرح توسعه معادن گل گهر
قبل
بعدی
معادن گل گوهر
فولاد سبا
فولاد خوزستان